Web trực tiếp bóng đá - để vào nền tảng danh tiếng

Giới Thiệu

Sứ mệnh - Tầm nhìn

Cung ứng nguồn công nhân kỹ thuật chất lượng cao theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và khu vực thông qua việc đào tạo nghề trình độ sơ cấp, trung cấp và liên thông cao đẳng; đi đôi với cam kết xây dựng môi trường học tập giàu truyền thống, người học biết tôn trọng người khác, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và có trách nhiệm với bản thân, gia dình và xã hội. 

Căn cứ theo kế hoạch 185-KH/QU ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Quận ủy Quận 3 về thực hiện kế hoạch 267-KH/TU của Thành ủy về tăng cường một số biện pháp thực hiện CT21-CT/TW của Ban bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tấm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Căn cứ Nghị quyết đại hội Chi bộ trường Trung cấp nghề Nhân Đạo nhiệm kỳ 2020-2025.
Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC về Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.
Thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.

Kế hoạch, chiến lược phát triển giai đoạn 2023-2027 của trường đã được xây dựng với nhiều nôi dung cụ thể, theo đó sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược đến 2027 của trường cũng đã hình thành

I. SỨ MẠNG
Trường TCN Nhân Đạo cung ứng nguồn công nhân kỹ thuật chất lượng cao theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và khu vực thông qua việc đào tạo nghề trình độ sơ cấp, trung cấp và liên thông cao đẳng; đi đôi với cam kết xây dựng môi trường học tập giàu truyền thống, người học biết tôn trọng người khác, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và có trách nhiệm với bản thân, gia dình và xã hội. 

II.    TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC
Đến năm 2027, Trường TCN Nhân Đạo sẽ là trường trọng điểm chuyên đào tạo các nghề thuộc ngành Điện, Công nghệ thông tin, Đồ họa và Chăm sóc sắc đẹp. Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng ứng dụng tốt các kỹ năng trong thực tế cuộc sống, có khả năng tự thích ứng với sự phát triển của công nghiệp hiện đại, có phẩm chất là người công nhân công nghiệp hóa. Đội ngũ nhà giáo phát huy tốt truyền thống trong các kỳ hội giảng toàn quốc, phấn đấu có người học đạt giải cao trong các kỳ thi cấp toàn quốc và khu vực.
Đến năm 2027, Trường TCN Nhân Đạo phải đạt được niềm tin và sự thừa nhận của xã hội về các mặt:
1.    Về năng lực
Trình độ tay nghề và nghiệp vụ được các doanh nghiệp tiếp nhận và thừa nhận, hoặc người học có khả năng tự tạo việc làm cho chính mình (100% người học tốt nghiệp đều có việc làm ở các dạng khác nhau).
2.    Về đạo đức
-    Có ý thức vươn lên trong cuộc sống, luôn mong muốn mức sống cao hơn về tinh thần, vật chất, văn hóa…bằng chính khả năng sức lực trí tuệ của mình;
-    Có lối sống cộng đồng cao; có ý thức và hành vi sống, làm việc theo pháp luật, theo nội qui, qui định của bất kỳ tổ chức nào mà mình là một thành viên; có tính nhân đạo trong quan hệ giữa người với người.
-    Về truyền thống kết quả chất lượng đào tạo sau tốt nghiệp:
+    Năng lực: tự tin, có khả năng tự lập cao, cơ hội tìm việc thuận lợi;
+    Phẩm chất: tư cách cá nhân được rèn luyện tốt, biết sống có kỷ cương trong cộng đồng, quan hệ giữa người với người có tính nhân ái;
+    Có niềm tự hào chính đáng là cựu học sinh Trường TCN Nhân Đạo.

III.    XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CHIẾN LƯỢC
Từ những xác định về sứ mạng, tầm nhìn và các giá trị truyền thống cần phải thực hiện được; đồng thời trên cơ sở những đánh giá về những mặt mạnh, mặt yếu, cơ hội, nguy cơ và thách thức của Trường hiện nay; các vấn đề chiến lược hiện nay mà Trường phải tập trung giải quyết để hoàn thành sứ mạng được giao là:
-    Chiến lược về tổ chức đào tạo nghề, bao gồm: các ngành nghề đào tạo, mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình, kế hoạch đào tạo, đào tạo theo địa chỉ và liên kết đào tạo với doanh nghiệp, mức độ cập nhật thích nghi với tiến bộ khoa học kỹ thuật và cuộc sống;
-    Chiến lược về công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo;
-    Chiến lược về tổ chức bộ máy quản lý và đội ngũ cán bộ, bao gồm lề lối làm việc của bộ máy, việc thực hiện qui chế dân chủ cơ sở, chế độ thông tin liên lạc nội bộ, xây dựng và duy trì mối quan hệ với những người học đã tốt nghiệp;
-    Chiến lược về tài chính – tài sản, bao gồm kế hoạch và chế độ thu chi, mức độ tự chủ tài chánh, chế độ khoán tỷ lệ theo doanh thu cho các khoa, chế độ khoán quỹ lương cho các phòng, chế độ quản lý tài sản thiết bị;
-    Chiến lược về thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương của Quận, bao gồm góp phần giải quyết các vấn đề xã hội trong Quận;
-    Chiến lược về cơ sở hạ tầng, bao gồm đầu tư thiết bị và xây dựng mở rộng mặt bằng.

Kế hoạch chiến lược giai đoạn 2023 – 2027 của Trường TCN Nhân Đạo được xây dựng trên cơ sở định hướng phát triển của các khoa, các phòng/khoa/bộ môn trong Trường và tình hình thực tiễn liên quan đến đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên, cơ sở vật chất, điều kiện công tác tổ chức và các chương trình đào tạo;

Với tinh thần quyết tâm cao của toàn thể đảng viên, cán bộ, giáo viên Trường sẽ là những điều kiện tiên quyết quan trọng mang tính chất quyết định đến sự thắng lợi khi thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2023 - 2027

(Trích xuất Kê hoạch Chiến lược phát triển 2023-2027 của trường)

Bài Viết Liên Quan