Web trực tiếp bóng đá - để vào nền tảng danh tiếng

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH

LÃNH ĐẠO PHÒNG


THẦY NGUYỄN THÀNH Ý

TRƯỞNG PHÒNG

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

01. Quyết định thành lập

Căn cứ Thông tư số 14/2021/TT-BLĐTBXH, ký ngày 21 tháng 10 năm 2021 về Thông tư quy định về Điều lệ trường trung cấp nghề của Bộ LĐTB&XH;

Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/06/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong các Trường Trung cấp, Cao Đẳng;

Căn cứ Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 05/6/2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập trường Web trực tiếp bóng đá trực thuộc Ủy ban nhân dân quận 3;

Căn cứ Quyết định số 206/QĐ-NĐ, ký ngày 28/12/2022 của Hiệu trưởng Trường Web trực tiếp bóng đá về việc thành Phòng Công tác học sinh;

02. Chức năng

  • Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, các quy định của Bộ LĐTB&XH và của địa phương trong công tác học sinh, thực hiện các biện pháp thích hợp để công tác học sinh hoạt động nền nếp, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và dân chủ và đảm bảo cho học sinh thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình;
  • Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý học sinh về học tập và rèn luyện từ khi vào học đến khi ra trường, khảo sát sau khi tốt nghiệp, đảm bảo được hiệu suất đào tạo; chú trọng công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống cho học sinh. Cung cấp cho học sinh những thông tin cần thiết của Trường, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc của học sinh.

03. Nhiệm vụ

3.1. Công tác tuyển sinh

– Tham mưu Ban Giám hiệu (BGH) biện pháp, hình thức tuyển sinh có hiệu quả, đạt chỉ tiêu;

– Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm và chủ trì tổ chức triển khai công tác tuyển sinh các trình độ theo kế hoạch được duyệt; đúng quy chế tuyển sinh của Bộ;

– Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, chủ động quan hệ với các đối tác để hỗ trợ; tập huấn/ hướng dẫn CBNV-GV tham gia tuyển sinh; thành lập Hội đồng tuyển sinh, tổ chức xét tuyển, gọi thí sinh nhập học (phân bổ lớp/ nghề). Thực hiện thống kê, tổng hợp báo cáo tuyển sinh, quản lý hồ sơ gốc của học sinh nhập học các trình độ.

3.2. Công tác quản lý học sinh

3.2.1. Đầu khóa

– Tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển vào Trường; ổn định sĩ số lớp, đôn đốc học phí, phối hợp giáo viên chủ nhiệm lập quyết định phân công ban cán sự lớp;

– Tổ chức “Sinh hoạt đầu khóa”: Sinh hoạt dưới cờ cung cấp các thông tin về chương trình, chế độ chính sách, các nội quy, quy chế thi, thông tư chỉ thị liên quan đến học sinh, các yêu cầu của khóa học,….

3.2.2. Quá trình học

– Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến HS như xác nhận đang học; chứng nhận bảng điểm. Thường trực tiếp học sinh và hướng dẫn học sinh liên hệ các phòng/ khoa, BGH (nếu xét thấy cần thiết) để giải quyết các yêu cầu của học sinh;

– Phối hợp phòng Đào tạo: tổ chức lễ tốt nghiệp, sơ kết, tổng kết năm học; giải quyết thôi học, dừng học, học lại.

– Phối hợp phòng TC-HC-TH tổ chức khám sức khoẻ ban đầu cho HS 01 lần/năm

– Phối hợp phòng TC-KH đôn đốc học sinh đóng học phí, các chi phí khác;

– Phối hợp khoa/ bộ môn: Duy trì sĩ số học sinh, xem xét miễn giảm học phí, cấp học bổng khuyến khích tài năng và các hoạt động xã hội khác của học sinh, tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động xã hội địa phương.

– Phối hợp Chi đoàn, các tổ chức chính trị, xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của học sinh, tạo điều kiện cho học sinh có môi trường rèn luyện, phấn đấu; chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong học sinh, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.

– Phối hợp với BM kỹ năng sống để tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ năng sống cho NGCN và học sinh.

3.2.3. Chuẩn bị đầu ra

– Phối hợp khoa/BM quan hệ DN tổ chức cho HS TTTN (thủ tục hành chính);

– Lấy thông tin học sinh về nhu cầu việc làm;

– Tổ chức cho doanh nghiệp tiếp xúc, tư vấn, tuyển dụng, giới thiệu việc làm cho học sinh khi ra trường;

– Giới thiệu việc làm cho 100% học sinh có nhu cầu.

3.3. Công tác chủ nhiệm

– Tham mưu cho BGH về việc phân công giáo viên chủ nhiệm sau khi bàn bạc thống nhất với các khoa;

– Phòng trực tiếp quản lý NGCN, hướng dẫn, giám sát, nhắc nhỡ NGCN thực hiện nhiệm vụ đúng quy định của Trường. Chú trọng việc phối hợp phụ huynh học sinh (PHHS) duy trì sĩ số, đảm bảo hiệu suất đào tạo; đánh giá rèn luyện học sinh; xử lý những trường hợp học sinh vi phạm nội quy;

– Xây dựng chủ đề cho NGCN hàng tháng sinh hoạt học sinh;

– Tổ chức tập huấn/ bồi dưỡng NGCN các kỹ năng: quản lý học sinh, vãng gia (đối với học sinh có vấn đề), các kỹ năng sống để rèn luyện thêm cho học sinh.

– Kiểm tra, đánh giá xếp loại NGCN hàng tháng.

3.4. Xây dựng tổ chức hoạt động cựu học sinh, theo dấu học sinh ra trường

– Xây dựng kế hoạch hoạt động cựu học sinh hàng năm (cấp trường và khoa);

– Thực hiện điều tra theo dấu, cập nhật sổ sách thường xuyên các thông tin về cựu học sinh của tất cả các khóa;

– Kiểm tra định kỳ hàng tháng việc khoa/ bộ môn cập nhật sổ sách giới thiệu việc làm, theo dấu cựu học sinh.

3.5. Công tác lấy thông tin

– Xây dựng kế hoạch, thực hiện lấy thông tin học sinh mới vào, đang học và trước khi ra trường;

– Xây dựng kế hoạch, thực hiện lấy thông tin học sinh của học sinh đã ra trường, về tình hình việc làm của học sinh sau khi tốt nghiệp;

– Tổng hợp, thống kê, báo cáo đề xuất Ban giám hiệu.

3.6. Công tác xã hội, nhiệm vụ chính trị địa phương

– Tổ chức hoạt động của Trường gắn với chính quyền địa phương trong việc xác định các vấn đề của cộng đồng để xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện hỗ trợ cộng đồng thông qua công tác xã hội; huy động, vận động các nguồn lực để trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong quận 3;

– Xây dựng mối quan hệ với các ban ngành, đoàn thể và UBND các phường trong Quận để thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương (việc làm, lao động, đào tạo …); tham mưu đề xuất tổ chức đào tạo nghề miễn, giảm học phí cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và người lớn tuổi, tập trung các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

HOẠT ĐỘNG PHÒNG