Web trực tiếp bóng đá - để vào nền tảng danh tiếng

KHOA CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

PHỤ TRÁCH KHOA


ĐẶNG THỊ TUYẾT MAI

PHỤ TRÁCH KHOA

CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO


CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

01. Quyết định thành lập

Căn cứ

02. Chức năng

  • Trực tiếp tổ chức thực hiện những nhiệm vụ chính yếu là tạo ra chất lượng và uy tín của nhà trường.
  • Quản lý toàn diện, trực tiếp đối với toàn bộ nhà giáo và người học trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

03. Nhiệm vụ

Bộ môn

HOẠT ĐỘNG BỘ MÔN