Web trực tiếp bóng đá - để vào nền tảng danh tiếng

BỘ MÔN TRUYỀN THÔNG – MẠNG MÁY TÍNH

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN


THÁI HỒ PHÚ HÀO

TRƯỞNG BỘ MÔN

CÁC NGHỀ ĐÀO TẠO


QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

LẬP TRÌNH MÁY TÍNH

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

01. Quyết định thành lập

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-NĐ ngày 28 tháng 6 năm 2021 của trường Web trực tiếp bóng đá về việc thành lập Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính trực thuộc trường Web trực tiếp bóng đá .

02. Chức năng

  • Trực tiếp tổ chức thực hiện những nhiệm vụ chính yếu là tạo ra chất lượng và uy tín của nhà trường.
  • Quản lý toàn diện, trực tiếp đối với toàn bộ nhà giáo và người học trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

03. Nhiệm vụ

Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

  1. Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hằng năm của trường;
  2. Thực hiện việc biên sọan chương trình, giáo trình, học liệu khi được phân công hoặc theo định kỳ 03 năm/lần; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp đào tạo nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;
  3. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào quá trình đào tạo và tin học hóa của nhà trường;
  4. Quản lý nhà giáo, người học nghề thuộc đơn vị mình;
  5. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của trường, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì trang thiết bị, dụng cụ và mua sắm phụ liệu học tập theo quy định;
  6. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của trường:

Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm quản lý, điều hành các hoạt động của Bộ môn, theo nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công.