Web trực tiếp bóng đá - để vào nền tảng danh tiếng

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÁNH – TỔNG HỢP

LÃNH ĐẠO PHÒNG


THẦY ĐINH CÔNG DANH

TRƯỞNG PHÒNG

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

01. Quyết định thành lập

Căn cứ Quyết định thành lập phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp số 164/QĐ-NĐ ngày 30/12/2010 của Hiệu trưởng trường TCN Nhân Đạo có quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng và Quyết định đổi tên Phòng số 23/QĐ-NĐ ngày 04/02/2013;

Căn cứ theo thông báo số 95B/TB-NĐ và thông báo 96B/TB-NĐ ngày 01/7/2019 về việc thay đổi mục tiêu chất lượng và phân công nhiệm vụ đối với Phòng TCHCTH.

02. Chức năng, nhiệm vụ

 • Tham mưu và thực hiện các chế độ, chính sách; quản lý hồ sơ về tổ chức nhân sự của cán bộ, nhân viên, giáo viên;
 • Chăm lo điều kiện làm việc cho toàn thể cán bộ, nhân viên, giáo viên;
 • Thực hiện công tác tổng hợp, văn thư, báo cáo, lưu trữ, quản lý dấu;
 • Sửa chữa và tổ chức bảo dưỡng, bảo quản, bảo trì cơ sở vật chất Nhà trường;
 • Tổ chức và thực hiện công tác bảo vệ, an ninh trật tự, PCCC;
 • Cung ứng vật chất kỹ thuật phục vụ cho: giảng dạy, học tập, sản xuất, dịch vụ;
 • Thực hiện in bằng và chứng chỉ nghề theo quy định;
 • Thường trực Hội đồng Trường; Hội đồng thi đua, khen thưởng;
 • Tổ chức hoạt động của Trường gắn với chính quyền địa phương trong việc xác định các vấn đề của cộng đồng để xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện hỗ trợ cộng đồng thông qua công tác xã hội; huy động, vận động các nguồn lực để trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong quận 3;
 •  Xây dựng mối quan hệ với các ban ngành, đoàn thể và UBND các phường trong Quận để thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương (việc làm, lao động, đào tạo …); tham mưu đề xuất tổ chức đào tạo nghề miễn, giảm học phí cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và người lớn tuổi, tập trung các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu.

HOẠT ĐỘNG PHÒNG